นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ F22 Image Co., Ltd. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษา และปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ในบางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

คุกกี้ที่จำเป็น:

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (เสริม):

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ฟังก์ชัน (เสริม):

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น

 

Cookie Category Duration Description
CookieLawInfoConsent คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Set by ‘GDPR Cookie Consent’, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-functional คุกกี้ที่จำเป็น 1 year The cookie is set by ‘GDPR Cookie Consent’ to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-performance คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Set by ‘GDPR Cookie Consent’, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Performance”.
cookielawinfo-checkbox-analytics คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Set by ‘GDPR Cookie Consent’, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-advertisement คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Set by ‘GDPR Cookie Consent’, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-others คุกกี้ที่จำเป็น 1 year Set by ‘GDPR Cookie Consent’, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Others”.
_ga_RW533PYDK2 คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ 2 years This cookie is installed by Google Analytics.
_ga คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ 2 years The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ 1 day Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_216690146_1 คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ 1 minute Set by Google to distinguish users.

 

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยวิธีการดังนี้ หรือศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่

Chrome

Internet Explorer 

Safari

 

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

  1. ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
  3. ระยะเวลาการจัดเก็บ: โปรดดู “เราใช้คุกกี้อย่างไร”
  4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในระยะเวลาตามตารางในหัวข้อ เราใช้คุกกี้อย่างไร

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่าน และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนี้ แจ้งไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป