นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ F22 Image (Privacy Policy)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12 กันยายน 2023

 

ฉบับย่อ

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม QR Code ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

 

หัวข้อ

ข้อมูลโดยสรุป

เราประมวลผลข้อมูลอะไรบ้าง?

เราประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นที่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลอัตลักษณ์ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อข้อมูล IT เป็นต้น

เราใช้ข้อมูลอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของ F22 Image Co., Ltd. ซึ่งเราได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นเอาไว้

เราส่งข้อมูลให้ใคร?

เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอกตามเหตุผลความจำเป็นที่ได้อธิบายเอาไว้พร้อมรายการหน่วยงานที่มีการส่งข้อมูล

ผู้ใช้บริการสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึง การเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายเอาไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ F22 Image Co., Ltd.

ฉบับเต็ม

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ F22 Image Co., Ltd. โดยมี F22 Image Co., Ltd. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายว่า F22 Image Co., Ltd. ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ F22 Image Co., Ltd.

 

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอฟทเวนตี้ทูอิมเมจ จำกัด
ที่อยู่ 111/135 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ หมู่ที่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125559000760

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นาย อังกูร กลางชนีย์

อีเมล: [email protected]

 

นโยบายนี้ครอบคลุม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สนใจบริการ และลูกค้า

ตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า การประมวลผลหมายถึง การดำเนินการใดๆ ของ F22 Image Co., Ltd. ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผลหมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562

นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

F22 Image Co., Ltd. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น ชื่อนามสกุล เป็นต้น
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ เช่น ชื่อบริษัท, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 • ข้อมูล IT เช่น Cookie ID เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว F22 Image Co., Ltd. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยตรงผ่านกระบวนการ เช่น

 • กรอกลงในแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์
 • บันทึกข้อมูลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ขณะนี้ F22 Image Co., Ltd. ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของ F22 Image Co., Ltd.
ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

การเยี่ยมชมเว็บไซต์

 • ข้อมูล IT
 • ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
 • ฐานความยินยอม

2 เดือน

การรับแจ้งข้อสงสัยหรือปัญหา

 • ข้อมูลอัตลักษณ์
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม

ลบเมื่อแก้ไขปัญหา
เสร็จสิ้น
หรือครบกำหนด 1 ปี

 

F22 Image Co., Ltd. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

F22 Image Co., Ltd. อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น

 • Partners / Vendor เช่น W&G

 

ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ F22 Image Co., Ltd. จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เรากำหนด

ขณะนี้ F22 Image Co., Ltd. ยังไม่มีการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศแต่อย่างใด

F22 Image Co., Ltd. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ หากมีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลนั้นจะต้องดำเนินการตามคำสั่งและตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ F22 Image Co., Ltd. กำหนด

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ F22 Image Co., Ltd. รวมถึงงานต่างๆ ที่จำเป็นตามสัญญา ตามกฎหมาย และการติดตามตรวจสอบต่างๆ รายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามตารางกลุ่มกิจกรรม ในหัวข้อ 4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้าน
  ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน

  • ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่
   เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเราไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมี
   ความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ
  เป็นปัจจุบัน เราไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ เราอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น
มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ขอให้ท่านรับทราบว่าเราจะบันทึกรายการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ท่านอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0) ได้ที่ https://www.law.chula.ac.th/event/9705/)

ในกรณีที่ท่านมีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ([email protected]เราจะรีบดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ F22 Image Co., Ltd. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ